Flag fuer 'Puffer geaendert' loeschen ($e115)

Einsprung von $9DC4:

A09C: 20 1C 9F JSR $9F1C    Aktiven Puffer holen
A09F: 29 BF   AND #$BF     b6=0: 'Puffer geaendert'-Flag loeschen
A0A1: A6 74   LDX $74     Zeiger auf Puffernummer
A0A3: 95 D1   STA $D1,X
A0A5: 60    RTS

  Previous Page / Next Page