Byte aus Record-Puffer holen ($e120)

Einsprung von $930A:

A0A6: A9 80   LDA #$80     Ist b7=1: 'Record existiert nicht' ?
A0A8: 20 E4 9C JSR $9CE4    (Dateistatus testen)
A0AB: D0 3F   BNE $A0EC    ja, (50, Record not Present) ==>
A0AD: 20 69 90 JSR $9069    Kanal-/Puffernummer holen
A0B0: B5 BB   LDA $BB,X    Recordende erreicht ?
A0B2: D9 42 02 CMP $0242,Y
A0B5: F0 2A   BEQ $A0E1    ja, (naechsten Record lesen) ==>
A0B7: F6 BB   INC $BB,X    Pufferzeiger erhoehen
A0B9: D0 0E   BNE $A0C9    Pufferende erreicht ?
A0BB: AD 01 01 LDA $0101    ja, Flag '2. Teil des Records geladen'
A0BE: 09 10   ORA #$10     setzen (s. $a286)
A0C0: 8D 01 01 STA $0101
A0C3: 20 BF 9F JSR $9FBF    (ueber-)naechsten Datenblock lesen

Einsprung von $A22D:

A0C6: 20 69 90 JSR $9069    Kanal- und Puffernummer holen

Einsprung von $A0B9:

A0C9: A1 BB   LDA ($BB,X)   Byte aus Record holen

Einsprung von $A0E9:

A0CB: 99 3B 02 STA $023B,Y   Byte in Ausgabepuffer schreiben
A0CE: A9 89   LDA #$89     b3=1: EOI-Flag loeschen
A0D0: 99 34 02 STA $0234,Y
A0D3: B5 BB   LDA $BB,X    Steht der Pufferzeiger auf dem letzten
A0D5: D9 42 02 CMP $0242,Y   auszugebenden Byte ?
A0D8: F0 01   BEQ $A0DB    ja, (EOI-Flag setzen)==>
A0DA: 60    RTS

Einsprung von $A0D8:

A0DB: A9 81   LDA #$81     b3=0: EOI-Flag setzen
A0DD: 99 34 02 STA $0234,Y
A0E0: 60    RTS

  Previous Page / Next Page