Flag fuer 'Puffer geaendert' setzen ($e105)

Einsprung von $9D46, $9FFC:

A08D: A9 40   LDA #$40     b6=1: Flag 'REL-Datei geaendert'
A08F: 20 D5 9C JSR $9CD5    Dateistatus setzen
A092: 20 1C 9F JSR $9F1C    aktiven Puffer holen
A095: 09 40   ORA #$40
A097: A6 74   LDX $74     b6=1: Flag: 'Puffer veraendert' setzen
A099: 95 D1   STA $D1,X
A09B: 60    RTS

  Previous Page / Next Page