Aktiven Puffer pruefen und holen ($df9e)
A: a: Puffernummer
  n: 1: kein Puffer aktiv

Einsprung von $9D2E, $9FC2, $A092, $A09C, $A4C6:

9F1C: A6 50   LDX $50     aktuelle Kanalnummer =
9F1E: 86 74   STX $74     Zeiger auf aktuelle Puffernummer
9F20: B5 D1   LDA $D1,X    1. Puffer holen
9F22: 10 08   BPL $9F2C    ist Puffer aktiv ? ja, ==>
9F24: 8A    TXA
9F25: 18    CLC
9F26: 69 07   ADC #$07     Zeiger auf 2. Puffernummer setzen
9F28: 85 74   STA $74
9F2A: B5 D8   LDA $D8,X    2. Puffer holen

Einsprung von $9F22:

9F2C: 85 41   STA $41
9F2E: 29 1F   AND #$1F     Puffernummer merken
9F30: 24 41   BIT $41     Pufferstatus holen
9F32: 60    RTS

  Previous Page / Next Page