Puffer mit leeren Records fuellen ($e2e2)

Einsprung von $9C70, $A3A0, $A3AC:

A298: 20 69 9D JSR $9D69    Zeiger auf aktiven Puffer setzen
A29B: A0 02   LDY #$02
A29D: A9 00   LDA #$00     Datenbereich des Puffers mit $00 auffuellen

Einsprung von $A2A2:

A29F: 91 64   STA ($64),Y
A2A1: C8    INY
A2A2: D0 FB   BNE $A29F
A2A4: 20 BC A2 JSR $A2BC    Zeiger auf 1. Record im neuen Datenblock

Einsprung von $A2B2:

A2A7: 9D 57 02 STA $0257,X   setzen
A2AA: A8    TAY
A2AB: A9 FF   LDA #$FF     $ff: Kennzeichen fuer Leer-Record
A2AD: 91 64   STA ($64),Y
A2AF: 20 BC A2 JSR $A2BC    Zeiger auf naechsten Record setzen
A2B2: 90 F3   BCC $A2A7    Datenblock voll ? nein, ==>
A2B4: D0 05   BNE $A2BB    Block genau gefuellt ? nein, ==>
A2B6: A9 00   LDA #$00     Kennzeichen fuer 'Datenblock genau gefuellt'
A2B8: 9D 57 02 STA $0257,X   setzen

Einsprung von $A2B4:

A2BB: 60    RTS

  Previous Page / Next Page