Position des naechsten Records berechnen ($e304)
A: a: Position des naechsten Records

Einsprung von $9F87, $A2A4, $A2AF:

A2BC: A6 50   LDX $50
A2BE: BD 57 02 LDA $0257,X   'Zeiger auf naechsten Record' =0 ?
A2C1: 38    SEC
A2C2: F0 0E   BEQ $A2D2    ja, (Zeiger auf 2 setzen) ==>
A2C4: 18    CLC
A2C5: 7D 5E 02 ADC $025E,X   Recordlaenge zum Zeiger addieren
A2C8: 90 0B   BCC $A2D5    Record passt in den Block, ==>
A2CA: D0 06   BNE $A2D2    Record steht in zwei Bloecken, ==>
A2CC: A9 02   LDA #$02     Record passt genau in den Block
A2CE: 2C BD DB BIT $DBBD    z-Flag setzen
A2D1: 60    RTS

Einsprung von $A2C2, $A2CA:

A2D2: 69 01   ADC #$01     Blockverkettung ueberspringen
A2D4: 38    SEC       c=1: Zeiger steht im neuen Block

Einsprung von $A2C8:

A2D5: 60    RTS

  Previous Page / Next Page