Zeiger auf Anfang des aktiven Puffers setzen ($de2b)

Einsprung von $9D3A, $9D49, $9D56, $A143, $A298:

9D69: 20 11 9F JSR $9F11    Nummer des aktiven Puffers holen
9D6C: 0A    ASL
9D6D: AA    TAX
9D6E: B5 BC   LDA $BC,X    Pufferzeiger Hi holen
9D70: 85 65   STA $65
9D72: A9 00   LDA #$00     Pufferzeiger lo = 0
9D74: 85 64   STA $64
9D76: A0 00   LDY #$00
9D78: 60    RTS

  Previous Page / Next Page