Kanal- und Puffernummer holen ($d12f)
A: x: Puffernummer *2
  y: Kanalnummer

Einsprung von $8B6B, $8C06, $933A, $9F9E, $A0AD, $A0C6, $A0E4:

9069: 20 11 9F JSR $9F11    aktuellen Puffer holen
906C: 0A    ASL       * 2 (Index in Pufferzeigertabelle
906D: AA    TAX       mit 2 Byte pro Zeiger)
906E: A4 50   LDY $50     aktuelle Kanalnummer
9070: 60    RTS

  Previous Page / Next Page