Fehlermeldung bereitstellen ($e6bc)

'00, OK,00,00' in Errorpuffer schreiben

Einsprung von $8008, $A05E:

A862: 20 E5 81 JSR $81E5    Fehlerflag loeschen, LED aus
A865: A9 00   LDA #$00     00, OK

Errortext mit T&S=0 generieren
E: a: Fehlernummer im BCD-Code

Einsprung von $8C81, $8C86, $9386, $AFE0, $B0B0:

A867: A0 00   LDY #$00     ,00,00
A869: 84 4D   STY $4D
A86B: 84 4E   STY $4E
Error ausgeben

E: a   : Fehlernummer im BCD-Code
  $4d-$4e: T&S im Binaercode

Einsprung von $8061, $A7E7, $A7F1, $B5AE:

A86D: A0 00   LDY #$00     Anfang des Errorpuffers
A86F: A2 D0   LDX #$D0
A871: 86 CF   STX $CF     $02d0
A873: A2 02   LDX #$02
A875: 86 D0   STX $D0
A877: 20 51 A8 JSR $A851    Fehlernummer in A ausgeben + tax
A87A: A9 2C   LDA #$2C
A87C: 91 CF   STA ($CF),Y   ',' in Puffer schreiben
A87E: C8    INY
A87F: AD D0 02 LDA $02D0    erstes Zeichen zur Ausgabe bereitstellen
A882: 8D 41 02 STA $0241    (s.u.)
A885: 8A    TXA
A886: 20 AD A8 JSR $A8AD    Fehlertext in Puffer schreiben
A889: A9 2C   LDA #$2C
A88B: 91 CF   STA ($CF),Y   ',' in Puffer schreiben
A88D: C8    INY
A88E: A5 4D   LDA $4D
A890: 20 3E A8 JSR $A83E    Tracknummer in Puffer schreiben
A893: A9 2C   LDA #$2C
A895: 91 CF   STA ($CF),Y   ',' in Puffer schreiben
A897: C8    INY
A898: A5 4E   LDA $4E
A89A: 20 3E A8 JSR $A83E    Sektornummer in Puffer schreiben
A89D: 88    DEY
A89E: 98    TYA       Ende der Fehlermeldung merken
A89F: 18    CLC
A8A0: 69 D0   ADC #$D0     + Anfang des Error-Puffers
A8A2: 8D 48 02 STA $0248    = Puffergroesse
A8A5: E6 CF   INC $CF     1. Zeichen steht bereits zur Ausgabe bereit
A8A7: A9 88   LDA #$88     Zeiger auf 2. Zeichen setzen
A8A9: 8D 3A 02 STA $023A    b7=1: Lesekanal; b4=1: kein EOI
A8AC: 60    RTS

  Previous Page / Next Page