CmdError: Error-Routine des DOS ($e645)

A7F1: 20 6D A8 JSR $A86D    Fehlertext generieren

Einsprung von $A7ED:

A7F4: 20 71 80 JSR $8071    INPUT-Puffer loeschen
A7F7: A9 00   LDA #$00     BAM nicht schreiben
A7F9: 85 35   STA $35
A7FB: 20 F1 81 JSR $81F1    LED-Blinken aktivieren
A7FE: 20 34 94 JSR $9434    interne Schreib-/Lesekanaele freigeben
A801: A9 00   LDA #$00
A803: 85 CD   STA $CD     Zeiger in INPUT-Puffer loeschen
A805: A6 4F   LDX $4F     Stackpointer initialisieren
A807: 9A    TXS
A808: A5 53   LDA $53     Sekundaeradresse vom Bus
A80A: 29 0F   AND #$0F
A80C: 85 52   STA $52     als aktuelle Sekundaeradresse setzen
A80E: C9 0F   CMP #$0F     = Fehlerkanal
A810: F0 29   BEQ $A83B    ja, Ende
A812: 78    SEI
A813: 24 76   BIT $76     Uebertragungsmodus holen
A815: 70 17   BVS $A82E    LISTEN ? ==>
A817: 30 0F   BMI $A828    TALK ? ==>
A819: A6 52   LDX $52
A81B: B5 A8   LDA $A8,X
A81D: C9 FF   CMP #$FF     War SA geschlossen ?
A81F: F0 1A   BEQ $A83B    ja, Ende
A821: 29 0F   AND #$0F     entsprechende Kanalnummer holen
A823: 85 50   STA $50
A825: 4C 31 A8 JMP $A831

Fehlerbehandlung bei Talk

Einsprung von $A817:

A828: 20 27 90 JSR $9027    Kanal zum Lesen holen
A82B: 4C 31 A8 JMP $A831
Fehlerbehandlung bei Listen

Einsprung von $A815:

A82E: 20 42 90 JSR $9042    Kanal zum Schreiben holen

Einsprung von $A825, $A82B:

A831: 20 5F 90 JSR $905F    Filetyp holen
A834: C9 04   CMP #$04     REL-Datei oder Direktzugriff ?
A836: B0 03   BCS $A83B    ja, (Kanal nicht freigeben) ==>
A838: 20 9E 91 JSR $919E    Kanal freigeben

Einsprung von $A810, $A81F, $A836:

A83B: 4C 00 FF JMP $FF00    Zur Haupt-Warteschleife

DOS 6

  Previous Page / Next Page