$DA55/55893:  Open directory

Jump from $D7FC:

DA55: A9 0C   LDA #$0C    ; command number 12
DA57: 8D 2A 02 STA $022A
DA5A: A9 00   LDA #$00
DA5C: AE 74 02 LDX $0274
DA5F: CA    DEX
DA60: F0 0B   BEQ $DA6D
DA62: CA    DEX
DA63: D0 21   BNE $DA86
DA65: AD 01 02 LDA $0201    ; second character
DA68: 20 BD C3 JSR $C3BD    ; get drive number
DA6B: 30 19   BMI $DA86    ; not a plain number?

Jump from $DA60:

DA6D: 85 E2   STA $E2
DA6F: EE 77 02 INC $0277
DA72: EE 78 02 INC $0278
DA75: EE 7A 02 INC $027A
DA78: A9 80   LDA #$80
DA7A: 85 E7   STA $E7     ; set wildcard flag
DA7C: A9 2A   LDA #$2A    ; '*'
DA7E: 8D 00 02 STA $0200    ; as file name in command buffer
DA81: 8D 01 02 STA $0201
DA84: D0 18   BNE $DA9E    ; absolute jump

Jump from $DA63, $DA6B:

DA86: 20 E5 C1 JSR $C1E5    ; test input line to ":"
DA89: D0 05   BNE $DA90    ; found?
DA8B: 20 DC C2 JSR $C2DC    ; erase flags
DA8E: A0 03   LDY #$03

Jump from $DA89:

DA90: 88    DEY
DA91: 88    DEY
DA92: 8C 7A 02 STY $027A    ; pointer to drive number in command
DA95: 20 00 C2 JSR $C200    ; analyze line
DA98: 20 98 C3 JSR $C398    ; ascertain file type
DA9B: 20 20 C3 JSR $C320    ; get drive number

Jump from $DA84:

DA9E: 20 CA C3 JSR $C3CA    ; initialize drive if necessary
DAA1: 20 B7 C7 JSR $C7B7    ; prepare disk title
DAA4: 20 9D C4 JSR $C49D    ; load directory
DAA7: 20 9E EC JSR $EC9E    ; create and prepare directory
DAAA: 20 37 D1 JSR $D137    ; get byte from buffer
DAAD: A6 82   LDX $82     ; channel number
DAAF: 9D 3E 02 STA $023E,X   ; byte in output register
DAB2: A5 7F   LDA $7F     ; drive number
DAB4: 8D 8E 02 STA $028E    ; save as last drive number
DAB7: 09 04   ORA #$04
DAB9: 95 EC   STA $EC,X    ; PRG-flag
DABB: A9 00   LDA #$00
DABD: 85 A3   STA $A3     ; set pointer back in input buffer
DABF: 60    RTS

  Previous Page / Next Page