Daten vom Cache in den Puffer kopieren
E: x : x mal 256 Bytes
  $4a: Bereich im Cache
  $48: Pufferanfang

D549: 54 48 49 53 20 49 53 20 this is
D551: 4C 41 5A 59 21 21 21   lazy...

Einsprung von $DA5F, $CED9, $CF84:

D558: B1 4A   LDA ($4A),Y
D55A: 91 48   STA ($48),Y
D55C: C8    INY
.....              [insgesamt 256 mal]
DA53: B1 4A   LDA ($4A),Y
DA55: 91 48   STA ($48),Y
DA57: C8    INY
DA58: CA    DEX       schon alle Bloecke kopiert ?
DA59: F0 07   BEQ $DA62    ja, ==>
DA5B: E6 49   INC $49     Hi-Bytes erhoehen
DA5D: E6 4B   INC $4B
DA5F: 4C 58 D5 JMP $D558

Einsprung von $DA59:

DA62: 60    RTS
  Previous Page / Next Page