JOB $c0: RESTORE_DV

CB0F: AD DA 01 LDA $01DA    Controller-Befehl: Restore
CB12: 20 F4 CB JSR $CBF4    Kommando an Controller uebergeben
CB15: 20 EC CB JSR $CBEC    Auf Controller-Ready warten
CB18: A5 8E   LDA $8E     Nummer der 1. physikalischen Spur holen
CB1A: 85 27   STA $27     = Aktuelle Kopfposition
CB1C: 85 88   STA $88     = Solltrack
CB1E: A4 98   LDY $98     Kopfberuhigungszeit
CB20: 20 D5 CB JSR $CBD5    Zeit abwarten
CB23: 4C 8B C3 JMP $C38B    Ok. Ende
  Previous Page / Next Page