Byte auf FSM-Bus ausgeben (bei der 1571: $9228)
E: x: auszugebendes Byte

Einsprung von $BA46, $BA50:

BA40: AD 01 40 LDA $4001    Seriellen Bus auslesen
BA43: CD 01 40 CMP $4001    und entprellen
BA46: D0 F8   BNE $BA40
BA48: 29 FF   AND #$FF     ATN-Modus
BA4A: 30 15   BMI $BA61    ja, ==>
BA4C: 45 76   EOR $76     Warten, bis Burst-Clock kippt
BA4E: 29 04   AND #$04
BA50: F0 EE   BEQ $BA40
BA52: 8E 0C 40 STX $400C    Byte ausgeben
BA55: 45 76   EOR $76
BA57: 85 76   STA $76     Burst-Clock-Zustand merken
BA59: A9 08   LDA #$08     Uebertragung abwarten

Einsprung von $BA5E:

BA5B: 2C 0D 40 BIT $400D
BA5E: F0 FB   BEQ $BA5B    b3=0 (SDR schiebt noch), ==>
BA60: 60    RTS

Einsprung von $BA4A:

BA61: 4C 30 FF JMP $FF30    JATNSRV

  Previous Page / Next Page