Pruefen, ob alle Blocks der Partition vor dem Anlegen noch frei sind

Einsprung von $B88D:

B811: A5 35   LDA $35     'BAM veraendert'-Flag merken
B813: 48    PHA
B814: AD A9 02 LDA $02A9    Anzahl 'Blocks free' merken
B817: 48    PHA
B818: AD AA 02 LDA $02AA
B81B: 48    PHA
B81C: 20 5F B8 JSR $B85F    Partition-Parameter aus Kommandozeile holen

Einsprung von $B833:

B81F: 20 B5 94 JSR $94B5    auf gueltigen Block testen
B822: A5 4D   LDA $4D     aktueller Track
B824: C9 28   CMP #$28     = Haupt-Directory-Track ?
B826: F0 19   BEQ $B841    ja, ==>

B828: 20 72 B5 JSR $B572    Block in BAM belegen
B82B: F0 14   BEQ $B841    Block war schon belegt, ==>
B82D: 20 46 B5 JSR $B546    Block wieder freigeben
B830: 20 EF B2 JSR $B2EF    naechsten Block der Part. holen
B833: D0 EA   BNE $B81F    noch nicht fertig, ==>
B835: 68    PLA
B836: 8D AA 02 STA $02AA    Anzahl 'Blocks free' zurueckholen
B839: 68    PLA
B83A: 8D A9 02 STA $02A9
B83D: 68    PLA
B83E: 85 35   STA $35     'BAM veraendert'-Flag zurueckholen
B840: 60    RTS

Einsprung von $B826, $B82B:

B841: 68    PLA
B842: 8D AA 02 STA $02AA    Anzahl 'Blocks free' zurueckholen
B845: 68    PLA
B846: 8D A9 02 STA $02A9
B849: 68    PLA
B84A: 85 35   STA $35     'BAM veraendert'-Flag zurueckholen
B84C: A9 67   LDA #$67     67, Illegal Track or Sector
B84E: 4C 3F FF JMP $FF3F
  Previous Page / Next Page