NEW-Befehl ($ee0d)

B348: 20 FD 81 JSR $81FD    Laufwerksnummer holen
B34B: A5 EF   LDA $EF     Laufwerksnummer OK. ?
B34D: 10 05   BPL $B354    ja, ==>
B34F: A9 33   LDA #$33     33, Syntax Error
B351: 4C 7C 80 JMP $807C

Einsprung von $B34D:

B354: A9 00   LDA #$00
B356: 85 6E   STA $6E     Drivestatus loeschen
B358: 8D FA 01 STA $01FA    Schreibschutz-Status loeschen
B35B: 20 F6 81 JSR $81F6    Drive-LED einschalten
B35E: A2 00   LDX #$00
B360: AC 92 02 LDY $0292    2. Parameter
B363: C4 29   CPY $29     = Zeilenende ?
B365: F0 19   BEQ $B380    ja, nur Verzeichnis anlegen ==>
B367: B9 00 02 LDA $0200,Y   Neue ID setzen
B36A: 95 1D   STA $1D,X    (x=0)
B36C: B9 01 02 LDA $0201,Y
B36F: 95 1E   STA $1E,X
B371: 20 62 92 JSR $9262    Kanaele der SA 1-14 freigeben
B374: 20 69 FF JSR $FF69    Prueft auf Diskettenwechsel
B377: 20 46 87 JSR $8746    Partition formatieren
B37A: 20 3D B4 JSR $B43D    BAM-Puffer loeschen
B37D: 4C 90 B3 JMP $B390    Verzeichnis anlegen

  Previous Page / Next Page