Validate-Befehl ($ed84)

B262: 20 85 80 JSR $8085    Drivenummer holen
B265: 20 03 8F JSR $8F03    Partition initialisieren
B268: 20 4A B4 JSR $B44A    neue BAM erzeugen, BAM-Blocks belegen
B26B: A9 00   LDA #$00     Flag fuer Suche nach benutzten Directory-
B26D: 85 73   STA $73     Eintraegen setzen
B26F: 20 24 84 JSR $8424    1. Directory-Eintrag suchen
B272: D0 38   BNE $B2AC    gefunden, ==>

Directory-Blocks belegen

Einsprung von $B2AA:

B274: A9 00   LDA #$00     1. Directory-Sektor holen
B276: 85 4E   STA $4E
B278: AD 2B 02 LDA $022B
B27B: 85 4D   STA $4D
B27D: 20 C7 B2 JSR $B2C7    Blocks belegen
B280: 20 15 B5 JSR $B515    BAM abspeichern
B283: 4C 4C 80 JMP $804C    Ende

Datei-Blocks (incl. Side-Sektoren) belegen

Einsprung von $B2B6:

B286: C8    INY       y=1
B287: B1 64   LDA ($64),Y   Track- &
B289: 48    PHA
B28A: C8    INY
B28B: B1 64   LDA ($64),Y   Sektornummer
B28D: 48    PHA       merken
B28E: A0 13   LDY #$13
B290: B1 64   LDA ($64),Y   sind Side-Sektoren vorhanden ?
B292: F0 0A   BEQ $B29E    nein, ==>
B294: 85 4D   STA $4D     T&S des ersten Side-Sektors
B296: C8    INY       setzen
B297: B1 64   LDA ($64),Y
B299: 85 4E   STA $4E
B29B: 20 C7 B2 JSR $B2C7    Blocks belegen

Einsprung von $B292:

B29E: 68    PLA
B29F: 85 4E   STA $4E     T&S des Datenbereichs zurueckholen
B2A1: 68    PLA
B2A2: 85 4D   STA $4D
B2A4: 20 C7 B2 JSR $B2C7    und Blocks belegen
naechstes File holen

Einsprung von $B2BE, $B2C4:

B2A7: 20 77 84 JSR $8477    Naechstes File suchen
B2AA: F0 C8   BEQ $B274    Directory-Ende, ==>

Einsprung von $B272:

B2AC: A0 00   LDY #$00
B2AE: B1 64   LDA ($64),Y   Filetyp holen
B2B0: 10 0F   BPL $B2C1    File nicht geschlossen, ==>
B2B2: 29 07   AND #$07     Filetyp = CBM ?
B2B4: C9 05   CMP #$05
B2B6: D0 CE   BNE $B286    nein, ==>

Partitions in BAM belegen

B2B8: 20 23 B3 JSR $B323    Partition-Parameter holen
B2BB: 20 3C B3 JSR $B33C    Partition in BAM belegen
B2BE: 4C A7 B2 JMP $B2A7

offene Files loeschen

Einsprung von $B2B0:

B2C1: 20 3B 87 JSR $873B    Filetyp = 0 (DEL) setzen
B2C4: 4C A7 B2 JMP $B2A7    naechstes File suchen

  Previous Page / Next Page