Burst-Befehl $1e: CHGUTL (bei der 1571: $8fe5)

AA3C: 78    SEI
AA3D: A6 29   LDX $29
AA3F: E0 04   CPX #$04
AA41: 90 40   BCC $AA83    31, SYNTAX ERROR
AA43: AD 03 02 LDA $0203
AA46: C9 49   CMP #$49     Cache-Verzoegerung einstellen
AA48: F0 E9   BEQ $AA33
AA4A: AD 03 02 LDA $0203
AA4D: C9 42   CMP #$42     Busmodus waehlen
AA4F: F0 37   BEQ $AA88
AA51: C9 53   CMP #$53     Sektorversatz einstellen
AA53: F0 D2   BEQ $AA27
AA55: C9 52   CMP #$52     Leseversuche setzen
AA57: F0 D4   BEQ $AA2D
AA59: C9 54   CMP #$54     ROM-Test aufrufen
AA5B: F0 DC   BEQ $AA39
AA5D: C9 4D   CMP #$4D     Memory-Read/Write
AA5F: F0 47   BEQ $AAA8
AA61: C9 56   CMP #$56     Disk-Verify ein/aus
AA63: F0 35   BEQ $AA9A
AA65: A8    TAY
AA66: C0 04   CPY #$04     Geraeteadresse einstellen
AA68: 90 19   BCC $AA83    31, Syntax Error
AA6A: C0 1F   CPY #$1F
AA6C: B0 15   BCS $AA83    31, Syntax Error
Geraeteadresse einstellen

AA6E: A9 40   LDA #$40     TALK
AA70: 85 78   STA $78     und
AA72: A9 20   LDA #$20     LISTEN
AA74: 85 77   STA $77     Geraeteadressen loeschen
AA76: 98    TYA
AA77: 18    CLC       und mit neuer Geraeteadresse
AA78: 65 78   ADC $78     addieren
AA7A: 85 78   STA $78     (Talk)
AA7C: 98    TYA
AA7D: 18    CLC
AA7E: 65 77   ADC $77     (Listen)
AA80: 85 77   STA $77
AA82: 60    RTS

Einsprung von $AA41, $AA68, $AA6C, $AB00, $AB14:

AA83: A9 31   LDA #$31     31, Syntax Error
AA85: 4C 7C 80 JMP $807C

Busmode waehlen

Einsprung von $AA4F:

AA88: A5 76   LDA $76     b3=0: auf langsamen Bus schalten
AA8A: 29 F7   AND #$F7
AA8C: 85 76   STA $76
AA8E: 20 09 AB JSR $AB09    Parameter holen
AA91: 4A    LSR
AA92: 4A    LSR
AA93: 4A    LSR
AA94: 4A    LSR
AA95: 05 76   ORA $76     Bit gesetzt, dann b3=1: FSM
AA97: 85 76   STA $76
AA99: 60    RTS

Verify ein/ausschalten

Einsprung von $AA63:

AA9A: A5 8D   LDA $8D     b7=0: Verify aus
AA9C: 29 7F   AND #$7F
AA9E: 85 8D   STA $8D
AAA0: 20 09 AB JSR $AB09    Parameter holen (in Bit 7)
AAA3: 05 8D   ORA $8D     Bit gesetzt, dann b7=1: Verify ein
AAA5: 85 8D   STA $8D
AAA7: 60    RTS

  Previous Page / Next Page