Super-Side-Sektor laden

Einsprung von $A5C9:

A574: A6 50   LDX $50
A576: A9 FE   LDA #$FE     Super-Side-Sektor im Puffer ?
A578: DD 02 01 CMP $0102,X
A57B: D0 01   BNE $A57E    nein, ==>
A57D: 60    RTS       ja ==>

Einsprung von $A57B, $A4FD:

A57E: A9 80   LDA #$80     <-- Super-Side-Sektor lesen
A580: 2C     B $2C

Einsprung von $9CC4, $A513:

A581: A9 90   LDA #$90     <-- Super-Side-Sektor schreiben
A583: 48    PHA
A584: A6 50   LDX $50
A586: BD 10 01 LDA $0110,X   T&S holen
A589: 85 4D   STA $4D
A58B: BD 09 01 LDA $0109,X
A58E: 85 4E   STA $4E     (fuer den Fehlerfall vorsichts-
A590: A9 FF   LDA #$FF     halber) Flag: 'kein Side-Sektor
A592: 9D 02 01 STA $0102,X   geladen' setzen
A595: BD 65 02 LDA $0265,X
A598: 85 6C   STA $6C
A59A: 20 88 95 JSR $9588    T&S an DC uebergeben
A59D: 68    PLA
A59E: 20 E4 94 JSR $94E4    Job aufrufen
A5A1: A6 50   LDX $50
A5A3: A9 FE   LDA #$FE     $fe: Flag fuer
A5A5: 9D 02 01 STA $0102,X   'Super-Side-Sektor geladen'
A5A8: 60    RTS

  Previous Page / Next Page