Gruppe anwaehlen, ggf. Side-Sektor laden ($def8)
A: v: 0: gesuchter Record existiert; 1: Record nicht vorhanden

Einsprung von $A1F0, $A426:

9E32: 20 D3 9E JSR $9ED3    Gruppe waehlen, Side-Sektor pruefen
9E35: 30 0F   BMI $9E46    Record existiert nicht ?, ==>
9E37: 50 14   BVC $9E4D    Record O.k. ?, ==>
9E39: A6 50   LDX $50     Side-Sektor-Puffer holen
9E3B: BD 65 02 LDA $0265,X
9E3E: 20 56 9E JSR $9E56    Side-Sektor laden
9E41: 20 D3 9E JSR $9ED3    existiert Record ?
9E44: 10 07   BPL $9E4D    ja, ==>

Einsprung von $9E35:

9E46: 20 5C A1 JSR $A15C    Zeiger auf letzten Datenblock setzen
9E49: 2C BF DB BIT $DBBF    v=1:
9E4C: 60    RTS       Record existiert nicht

Einsprung von $9E37, $9E44:

9E4D: A5 6A   LDA $6A     Side-Sektor-Pufferzeiger auf
9E4F: 20 23 9E JSR $9E23    Position der T&S im Side-Sektor setzen
9E52: 2C BE DB BIT $DBBE    n=0, v=0: O.k.
9E55: 60    RTS

  Previous Page / Next Page