Track und Sektor aus Jobpuffer holen und als aktuelle T&S merken ($d552)
E: $6c   : Puffernummer
a: $4d, $4e: T&S aus dem Jobpuffer

Einsprung von $94A0, $94CB:

94A8: A5 6C   LDA $6C     Puffernummer
94AA: 0A    ASL       * 2
94AB: AA    TAX
94AC: B5 0B   LDA $0B,X    T&S holen
94AE: 85 4D   STA $4D
94B0: B5 0C   LDA $0C,X
94B2: 85 4E   STA $4E
94B4: 60    RTS

  Previous Page / Next Page