Holt Byte aus aktuellem Puffer ($d4f6)
E: a : Position im Puffer
  $50: aktuelle Kanalnummer
A: a : Byte aus Puffer

Einsprung von $8449, $9F8F, $A37C:

9450: 85 42   STA $42     Index in Puffer
9452: 20 11 9F JSR $9F11    aktuellen Puffer holen
9455: AA    TAX
9456: BD F1 01 LDA $01F1,X   Hi-Byte der Pufferadresse holen
9459: 85 43   STA $43
945B: A0 00   LDY #$00     Byte aus Puffer holen
945D: B1 42   LDA ($42),Y
945F: 60    RTS

  Previous Page / Next Page