Byte fuer beliebige SA holen ($d39b)
E: $52: Aktuelle SA
A: a : Byte aus Puffer

Einsprung von $887A:

92F4: 20 27 90 JSR $9027    Kanal holen
92F7: 20 F6 81 JSR $81F6    Drive-LED einschalten
92FA: 20 03 93 JSR $9303    Byte aus Kanal holen
92FD: A6 50   LDX $50
92FF: BD 3B 02 LDA $023B,X   Byte aus Ausgabepuffer holen
9302: 60    RTS
  Previous Page / Next Page