Block-Write ($cd73)

8BAE: 20 2F 8C JSR $8C2F    Kanal oeffnen, Parameter holen
8BB1: 20 42 94 JSR $9442    Pufferzeiger holen
8BB4: A8    TAY
8BB5: 88    DEY       auf letztes benutztes Byte setzen
8BB6: C9 02   CMP #$02     Pufferzeiger <=2 ?
8BB8: B0 02   BCS $8BBC    nein, ==>
8BBA: A0 01   LDY #$01     Puffer muss mindestens 1 Datenbyte enthalten

Einsprung von $8BB8:

8BBC: A9 00   LDA #$00
8BBE: 20 22 94 JSR $9422    Pufferzeiger auf 0 setzen
8BC1: 98    TYA
8BC2: 20 B1 8E JSR $8EB1    Byte in Puffer schreiben
8BC5: 8A    TXA       Puffernummer merken
8BC6: 48    PHA
8BC7: 20 C1 93 JSR $93C1    Puffer auf Disk schreiben
8BCA: 68    PLA
8BCB: AA    TAX       Puffernummer zurueckholen
8BCC: A4 50   LDY $50
8BCE: 4C 09 8C JMP $8C09    Byte fuer Ausgabe bereitstellen
  Previous Page / Next Page