Block-Befehle ($cc1b)

8A5D: A0 00   LDY #$00     Am Zeilenanfang beginnen
8A5F: A2 00   LDX #$00     Anzahl gefundener ',' =0
8A61: A9 2D   LDA #$2D
8A63: 20 1C 81 JSR $811C    '-' suchen
8A66: D0 0A   BNE $8A72    gefunden, ==>

Einsprung von $8A82:

8A68: A9 31   LDA #$31     31, SYNTAX ERROR
8A6A: 4C 7C 80 JMP $807C

Einsprung von $8A73, $8ACE:

8A6D: A9 30   LDA #$30     30, SYNTAX ERROR
8A6F: 4C 7C 80 JMP $807C

Einsprung von $8A66:

8A72: 8A    TXA       ',' gefunden ?
8A73: D0 F8   BNE $8A6D    ja, ==>
8A75: A2 09   LDX #$09     'b<lock>-x'
8A77: B9 00 02 LDA $0200,Y   mit 'afrwepRW?*' vergleichen

Einsprung von $8A80:

8A7A: DD 61 8C CMP $8C61,X
8A7D: F0 05   BEQ $8A84    gefunden, ==>
8A7F: CA    DEX
8A80: 10 F8   BPL $8A7A    noch nicht gefunden, ==>
8A82: 30 E4   BMI $8A68    gar nicht gefunden, ==>

Einsprung von $8A7D:

8A84: 8A    TXA       Block-Befehlsnummer
8A85: 09 80   ORA #$80     +$80 (Kennzeichen fuer Block-Befehl)
8A87: 8D 2A 02 STA $022A    Befehlsnummer speichern
8A8A: 20 9F A8 JSR $8A9F    Blockparamerter holen
8A8D: AD 2A 02 LDA $022A    aktuelle Befefehlsnummer holen
8A90: 0A    ASL
8A91: AA    TAX
8A92: BD 6C 8C LDA $8C6C,X   Befehlsadresse holen
8A95: 85 41   STA $41
8A97: BD 6B 8C LDA $8C6B,X
8A9A: 85 40   STA $40
8A9C: 6C 40 00 JMP ($0040)   Block-Befehl aufrufen ==>
  Previous Page / Next Page