$E9F2/59890:  Accept byte with EOI

Jump from $E9E7:

E9F2: 20 A5 E9 JSR $E9A5    ; DATA OUT bit '0' hi
E9F5: A2 0A   LDX #$0A    ; 10

Jump from $E9F8:

E9F7: CA    DEX       ; delay loop, approx 50 micro sec.
E9F8: D0 FD   BNE $E9F7
E9FA: 20 9C E9 JSR $E99C    ; DATA OUT, bit '1', lo

Jump from $EA05:

E9FD: 20 59 EA JSR $EA59    ; check EOI
EA00: 20 C0 E9 JSR $E9C0    ; read IEEE
EA03: 29 04   AND #$04    ; CLOCK IN?
EA05: F0 F6   BEQ $E9FD    ; no, wait
EA07: A9 00   LDA #$00
EA09: 85 F8   STA $F8     ; set EOI flag

Jump from $EA13, $EA26, $E9F0:

EA0B: AD 00 18 LDA $1800    ; IEEE port
EA0E: 49 01   EOR #$01    ; invert data byte
EA10: 4A    LSR
EA11: 29 02   AND #$02
EA13: D0 F6   BNE $EA0B    ; CLOCK IN?
EA15: EA    NOP
EA16: EA    NOP
EA17: EA    NOP
EA18: 66 85   ROR $85     ; prepare next bit

Jump from $EA22:

EA1A: 20 59 EA JSR $EA59    ; check EOI
EA1D: 20 C0 E9 JSR $E9C0    ; read IEEE port
EA20: 29 04   AND #$04    ; CLOCK IN?
EA22: F0 F6   BEQ $EA1A    ; no
EA24: C6 98   DEC $98     ; decrement bit counter
EA26: D0 E3   BNE $EA0B    ; all bits output?
EA28: 20 A5 E9 JSR $E9A5    ; DATA OUT, bit '0', hi
EA2B: A5 85   LDA $85     ; load data byte again
EA2D: 60    RTS

  Previous Page / Next Page